Úvod > Autoškola > Trenažér

Trenažér

Autoškola Horčička_trenažér

1. vyučovací hodina

( vlastní trenažér a virtuální autocvičiště )

Cílem první hodiny trenažérového výcviku je praktické seznámení s pracovištěm řidiče a procvičení základních úkonů potřebných pro nácvik řidičských dovedností. Nácvik jednotlivých úkonů a skupin činností pod vedením učitele s možností napodobování statického a dynamického obrazu.


Učební otázky:

 • popis a příprava pracoviště řidiče
 • nácvik ovládání základních ovládacích prvků
 • startování a vypnutí motoru
 • řazení rychlostních stupňů ( vzestupné, sestupné)
 • nácvik rozjíždění a zastavování na rovném úseku se svislým dopravním značením a pomocnými čarami   na   vozovce v malé rychlosti
 • jízdu zúženým profilem, který je značen jako trvalá překážka
 • jízdu vpřed i vzad tzv. „osmičkou" s dostatečným průměrem
 • jízdu vpřed i vzad mezi kužely
 • možnost nacvičovat jízdu do svahu a ze svahu, s vloženým nácvikem zastavování a rozjíždění do svahu
 • nácvik zajíždění na parkovací místa vyznačená podélně i kolmo
 • nácvik zajíždění a couvání do oblouku

 

Metodické pokyny :

Trenažérový výcvik je možno zahájit po ukončení lekcí z teorie jízdy (popis a zásady používání ovládacích prvků, činnost sdělovačů, základní jízdní úkony - spouštění motoru, rozjezd, brždění).

 • učitel prověří správné sezení žáka za volantem a nastavení sedačky
 • při popisu ovladačů a jejich činnosti současně provádět nácvik jednotlivých úkonů
 • při řazení dbát na správnou polohu ruky na hlavici řadící páky
 • pozorně sledovat střídavé ovládání pedálů spojky a plynu
 • při nácviku rozjezdu se zaměřit na citlivé ovládání pedálu spojky
 • nácvik řazení jednotlivých rychlostních stupňů ( vzestupně i sestupně) provádět nejdříve bez obrazu vozovky, při tom sledovat činnost motoru sluchem a na rychloměru a otáčkoměru, při jízdě s obrazem dbát na správné držení volantu a udržování přímého směru jízdy
 • při postupném řazení zaměřit pozornost na správnou koordinaci pohybů obou nohou a pravé ruky při střídavém ovládání pedálů spojky a plynu a řadící páky
 • při jízdě mezi kužely dbát na správný pohyb rukou na volantu
 • při rozjezdu do kopce dbát na souhru pedálů plynu , spojky a ruční brzdy

 

2. vyučovací hodina

(virtuální úsek silnice pro základní výcvik jízdy vpřed)

Cílem druhé hodiny výcviku na řidičském trenažéru je pokračování nácviku ovládání volantu při vyšších rychlostech. Sladění jednotlivých úkonů a jednoduchých činností při jízdě vozidla s počátku bez přesného respektování pravidel silničního provozu a bez interakce s dalšími účastníky silničního provozu. Zdokonalování činnosti ovládání rychlosti a směru jízdy. Po zvládnutí činností na cvičišti přesuneme se na 10 km rovný úsek vozovky s jízdním pruhem pro každý směr jízdy, svislým dopravním značením, jehož četnost je zcela úměrná předpokládané pokročilosti žáka. Úsek je situován do krajiny, která nenarušuje vnímání a působí velmi přirozeným dojmem.


Učební otázky:

 • opakování učiva
 • rozjezdy
 • zvyšování rychlosti
 • vedení vozidla při řazení rychlostních stupňů
 • snižování rychlosti s použitím provozní brzdy
 • nácvik objíždění překážek
 • sledování dopravního značení a jeho dodržování

 

Metodické pokyny :

Nácvik řidičských dovedností je prováděn na účelové komunikaci. Pozornost se zaměřuje na zvládnutí následujících řidičských dovedností

 • přesnost provádění pohybů ( aby se nefixovaly chyby). Dokonalé zvládnutí jednoho úkonu, potom přistoupit k dalšímu ( navazujícímu)
 • v další fázi částečná automatizace návyků dosažením nervosvalové koordinace (pohybů - střídání pedálů, současné řízení směru a řazení rychlostních stupňů)
 • postupně se zaměřit kromě přesnosti na rychlost prováděných úkonů a činností
 • udržení směru jízdy
 • rozjezd a jízda do stoupání, v klesání
 • brždění
 • zastavení z vyšší rychlosti
 • objíždění překážek s používáním směrových světel
 • postupně vyžadovat dodržování dopravního značení

 

3. vyučovací hodina

(virtuální kopcovitý terén, horský terén)

Cílem třetí hodiny je zopakovat všechny dosud získané poznatky nácvik jízdy kopcovitém terénu.Vozovka s jedním jízdním pruhem pro každý směr jízdy, svahy, zatáčky. Svislé a vodorovné dopravní značení. Krajina působí zcela přirozeně. Náročnější verze obsahuje překážky na vozovce.


Učební otázky:

 • opakování všech dosud získaných dovedností, rozjezdů na rovině, do svahu, řazení rychlostních stupňů
 • vedení vozidla ve stížených podmínkách ( svahy, protisvahy, zatáčky ve stoupání i klesání)
 • odhad optimální rychlosti při projíždění zatáček
 • sledování svislého i vodorovného značení s dodržováním jejich významů
 • využití brzdné síly motoru při jízdě ze svahu
 • intenzivní brždění
 • o procvičování
 • o kontrolní cvičení

 

Metodické pokyny :

 • požadovaná znalost dopravních značek
 • Intenzivní brždění nacvičovat z rychlosti minimálně 60 km/h
 • správné řazení převodových stupňů s ohledem na stoupání a klesání vozovky
 • simulovat technické závady (dobíjení, mazání, chlazení, brzdová soustava) řeší žáci samostatně ( pouze u trenažérů se stolem učitele)
 • upozornění na nejdůležitější část učiva, na co má žák upřít pozornost, nejčastější závady

 

 

4. vyučovací hodina

(průjezd křižovatkou, virtuální města)

Cílem čtvrté hodiny výcviku na řidičském trenažéru je zvládnout plynulou jízdu po městě při dodržování svislého i vodorovného značení a světelné signalizace


Učební otázky:

 • opakování všech dosud získaných dovedností
 • použití světelné signalizace
 • objíždění překážky
 • zastavení a stání
 • změna jízdního pruhu
 • odbočování
 • řešení křižovatek nerozlišených
 • řešení křižovatek rozlišených dopravními značkami
 • dodržování povolené rychlosti v souladu s obecnou nebo místní úpravou
 • po zvládnutí těchto úkolů v rovném terénu přejít do terénu kopcovitého, který je bližší reálnému prostředí
 • o procvičování
 • o kontrolní přezkoušení

 

Metodické pokyny :

 • požadovaná znalost dopravních značek,významu signálů dopravních zařízení a používaných pravidel silničního provozu
 • upozornění na nejdůležitější část učiva, na co má žák upřít pozornost, nejčastější chyby
 • posloupnost výcviku-vysvětlení úkonu, nácvik, opakování - korekce chyb
 • opakované procvičování používání osvětlení vozidla a funkce kontrolních svítilen a ukazatelů
 • nácvik odbočování provádět nejdříve doleva, po zvládnutí doprava

 

5. vyučovací hodina

(jízda v mírném provozu, jízda za vozidlem)

Cílem páté hodiny výcviku na řidičském trenažéru je nácvik složitějších činností (manévr objíždění předjíždění...) a rozhodování v dopravních situacích. Procvičovat předvídání, odhad a řešení dopravních situací


Učební otázky:

 • opakování všech dosud získaných dovedností z minulých hodin
 • sledování vozidla jedoucího vpředu, dodržování bezpečné vzdálenosti
 • reagovat na snižování a zvyšování rychlosti vpředu jedoucího vozidla
 • nácvik jízdy po dálnici s dodržováním všech platných ustanovení (zákaz zastavení a stání, otáčení, výběr správného jízdního pruhu, rychlost
 • nácvik správného najetí a vyjetí z dálnice (silnice pro motorvá vozidla)
 • sledování a dodržování dopravního značení
 • nácvik vyhýbacího manévru se zdůrazněním a vysvětlením jeho výhody před snahou zabrzdit vozidlo před překážkou
 • správné chování na křižovatkách řízených světelnými signály
 • nácvik snižování reakční doby řidiče při nutnosti okamžité reakce na vzniklou situaci (změna světelného signálu)
 • použití výstražných světel při nastalé nebezpečné situaci o kontrolní přezkoušení


Metodické pokyny :

 • posloupnost výcviku - vysvětlení úkonu, názorné předvedení, nácvik opakování - korekce chyb
 • dodržování odstupu od vozidla jedoucího před námi
 • zdůraznit závislost vzdálenosti na rychlosti vozidel
 • při nácviku vyhýbacího manévru, zdůraznit a vysvětlit jeho výhody před snahou zabrzdit vozidlo před překážkou
 • při nácviku nájezdu na dálnici vysvětlit užití zrychlovacího pruhu
 • při příjezdu na čerpací stanici zopakovat povinnosti a chování řidiče při čerpání PHM
 • vysvětlit používání výstražných světel

 

 
 • 20120228040447_17.jpg
 • 20120228040503_19.jpg
 • 20120228040507_20.jpg
 • 20130715115132_24.jpg
 • 20130715115159_25.jpg
 • 20130715115213_26.jpg
 • 20130715115223_27.jpg
 • 20130715115233_28.jpg
 • 20130715115315_29.jpg
 • 20130715115327_30.jpg
 • 20130715115336_31.jpg
 • 20130715115353_32.jpg
 • 20130715115438_33.jpg
 • 20140113053021_35.jpg
  Desta
 • 20140113053038_36.jpg
  Desta
 • proxima
  zetor proxima
 • 20180821045623_38.jpg
  arway
 • 20180821045634_39.jpg
 • 20180821045643_40.jpg